Báo cáo phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững:

Tác giả: Mai Ngan Ha 03:06, 14/03/2022

Là một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, tận dụng tiềm lực và nội lực tích lũy trong 20 năm, Nagakawa đang nỗ lực từng ngày trở thành doanh nghiệp phát triển năng động, bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế. Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm và tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng cũng như sự phát triển bền vững của xã hội. Sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua các con số doanh thu mà còn là giá trị doanh nghiệp mang lại cho mọi người.

Tin tức liên quan