Hệ thống quản trị

Hệ thống quản trị
Tập đoàn Nagakawa xây dựng một hệ thống quản trị tiên tiến được thể hiện một cách chuyên nghiệp thông qua sơ đồ tổ chức. Tại đây, các phòng ban được phân bổ một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban khác nhau. Hệ thống phân cấp giúp các cán bộ nhân viên hoạt động một cách hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng tạo nên một tập thể Nagakawa vững mạnh.
Hệ thống quản trị

Sơ đồ tổ chức

Hệ thống quản trị
Hệ thống quản trị