Nhân sự chủ chốt

Sự phát triển của Nagakawa trong suốt hơn 20 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt của Nagakawa.
 

Nhân sự chủ chốt

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Quý

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Phạm Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đoàn Đức Hòa

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Trương Đào Hải Hà

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban điều hành

Ban Điều hành của Tập đoàn Nagakawa là những người có nhiều năm gắn bó với Tập đoàn, đồng thời am hiểu các mảng hoạt động nghiệp vụ của Tập đoàn. Ngày 22/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Thành viên ban điều hành - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngành hàng Điện lạnh
Bà Huy Thị Dung

Bà Huy Thị Dung

Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Bá Đạt

Ông Trần Bá Đạt

Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngành hàng Thiết bị nhà bếp cao cấp

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của Tập đoàn Nagakawa gồm 03 thành viên, có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Trưởng ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Huệ Anh

Bà Phạm Thị Huệ Anh

TV Ban kiểm soát
Bà Vũ Hải Yến

Bà Vũ Hải Yến

TV Ban kiểm soát