Nhân sự chủ chốt

Sự phát triển của Nagakawa trong suốt hơn 20 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt của Nagakawa.
 

Nhân sự chủ chốt

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Khả

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nagakawa

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa

Bà Đào Thị Soi

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Nagakawa

Ông Nguyễn Ngọc Quý

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Nagakawa

Bà Trương Đào Hải Hà

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Nagakawa

Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa

Ban điều hành

Ban Điều hành của Tập đoàn Nagakawa là những người có nhiều năm gắn bó với Tập đoàn, đồng thời am hiểu các mảng hoạt động nghiệp vụ của Tập đoàn. Ngày 22/07/2020, Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa
Bà Đào Thị Soi

Bà Đào Thị Soi

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Nagakawa
Bà Huy Thị Dung

Bà Huy Thị Dung

Phó tổng giám đốc Tập đoàn
Ông Trần Bá Đạt

Ông Trần Bá Đạt

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa
Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của Tập đoàn Nagakawa gồm 03 thành viên, có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
Bà Vũ Thị Hải Yến

Bà Vũ Thị Hải Yến

Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Nagakawa
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Nagakawa
Ông Vũ Tiến Thành

Ông Vũ Tiến Thành

Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Nagakawa
Bà Vũ Thị Hải Yến

Bà Vũ Thị Hải Yến

Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Nagakawa