Thông tin công bố

QĐ HĐQT Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Tác giả: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA 09:52, 15/08/2022
Tin tức liên quan