Thông tin công bố

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm/ bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Tác giả: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA 11:36, 07/03/2022

http://download.nagakawa.com.vn/download/file?path=TB%20ngay%20ĐKCC%20thuc%20hien%20quyen%20tra%20co%20tuc.pdf

Tin tức liên quan