1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 30/07/2021

  Biên bản - Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

 • 08/06/2021

  Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán

 • 07/01/2021

  Công bố thông tin về việc miễn nhiệm/ bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

 • 26/08/2020

  Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

 • 26/08/2020

  Biên bản - NQ HĐQT về việc thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

 • 31/07/2020

  Công bố thay đổi đăng ký kinh doanh

 • 22/07/2020

  Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ

 • 03/04/2020

  Giải trình chậm CBTT

 • 31/03/2020

  Công bố điều chỉnh BCTC 2019

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved