1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 23/11/2021

  Công bố thông tin về tỷ lệ SHNN tối đa và Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu

 • 11/10/2021

  Biên bản nghị quyết Hội đồng quản trị

 • 07/10/2021

  Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 • 04/10/2021

  Biên bản họp hội đồng quản trị vv góp vốn tại NAD

 • 06/09/2021

  CBTT về việc UBCK nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức NAG

 • 06/09/2021

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

 • 06/09/2021

  Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

 • 06/09/2021

  Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

 • 30/07/2021

  Biên bản - Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved