1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 16/06/2020

  Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 • 12/06/2020

  Báo cáo của HĐQT và BTGĐ 2019

 • 12/06/2020

  Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao năm 2019 (Bản đính chính)

 • 05/06/2020

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 • 05/06/2020

  Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

 • 28/05/2020

  Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020

 • 09/05/2020

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020

 • 13/04/2020

  Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 • 10/03/2020

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved