1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 24/04/2021

  Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

 • 24/04/2021

  Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2021

 • 24/04/2021

  Biên bản ĐHCĐ Thường niên 2021

 • 16/04/2021

  Báo cáo của Ban Kiểm soát

 • 05/04/2021

  Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc

 • 05/04/2021

  Dự thảo Quy chế quản trị và điều hành công ty

 • 05/04/2021

  Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

 • 02/04/2021

  Các tờ trình tại ĐHCĐ Thường niên năm 2021

 • 31/03/2021

  Thông báo mời họp DHCDTN năm 2021

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved