1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 15/12/2021

  Biên bản Nghị Quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 • 15/12/2021

  Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 • 24/04/2021

  Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

 • 24/04/2021

  Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2021

 • 24/04/2021

  Biên bản ĐHCĐ Thường niên 2021

 • 16/04/2021

  Báo cáo của Ban Kiểm soát

 • 05/04/2021

  Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc

 • 05/04/2021

  Dự thảo Quy chế quản trị và điều hành công ty

 • 05/04/2021

  Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved