1900 54 54 89

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 10/03/2020

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020

 • 20/07/2019

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH TH QUÝ 2 NĂM 2019

 • 20/07/2019

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN QUÝ 2 NĂM 2019

 • 20/07/2019

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH DVCT QUÝ 2 NĂM 2019

 • 12/04/2019

  BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

 • 11/04/2019

  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019

 • 11/04/2019

  BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

 • 10/04/2019

  TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 • 01/04/2019

  THÔNG BÁO MỜI HỌP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019_ MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved