1900 54 54 89

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 20/04/2020

  Báo cáo tài chính đơn vị cấp trên quý 1 năm 2020

 • 20/04/2020

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020

 • 20/04/2020

  Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2020

 • 26/03/2020

  Báo cáo tài chính đơn vị cấp trên năm 2019

 • 26/03/2020

  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

 • 26/03/2020

  Báo cáo tài chính tổng hợp 2019

 • 21/01/2020

  BÁO CÁO ĐƠN VỊ CẤP TRÊN QUÝ 4

 • 21/01/2020

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 4

 • 21/01/2020

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved